1. Zakres zastosowania polityki prywatności

1.1. Niniejsza Polityka prywatności („Polityka prywatności”) ma zastosowanie do serwisu internetowego zamieszczonego pod adresem www.hbrp.pl („Serwis”). W przypadku braku akceptacji Polityki prywatności, prosimy o niekorzystanie z Serwisu.

1.2. Serwis prowadzony jest przez „ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółkę komandytową z siedzibą w Warszawie („ICAN”) pod adresem al. Niepodległości 18, 02‑653 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 585‑10‑72‑522, REGON: 190477387.

1.3. Polityka prywatności nie dotyczy innych stron internetowych niż wchodzące w skład Serwisu i prowadzone przez ICAN, nawet jeżeli informacje o nich lub odpowiednie odnośniki (linki) znajdują się w Serwisie. ICAN nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internetowych.

2. Dane osobowe

2.1. ICAN szanuje prawo użytkowników do prywatności oraz dba ze szczególną starannością o ochronę ich danych osobowych.

2.2. ICAN stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegając ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników.

2.3. Jeżeli ICAN zbiera przy użyciu Serwisu dane osobowe użytkowników, zawsze informuje użytkowników o tym fakcie, a także o celu zbierania danych osobowych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych wymaga zgody użytkownika, ICAN zwraca się o wyrażenie takiej zgody.

2.4. Administratorem danych osobowych zbieranych w Serwisie jest ICAN.

2.5. ICAN zbiera i przetwarza następujące dane osobowe użytkowników: imię, nazwisko, adres do wysyłki, adres e‑mail, numer telefonu.

2.6. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia oraz usunięcia. W celu realizacji tego prawa użytkownik powinien zwrócić się z odpowiednim żądaniem do ICAN drogą mailową na adres: prenumerata@hbrp.pl lub telefoniczną pod numerem + 48 22 213 04 48.

2.7. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia.

2.8. Podanie danych osobowych w Serwisie jest dobrowolne.

2.9. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm. ) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

3. Newsletter

3.1. Użytkownicy w ramach Serwisu mają możliwość otrzymywania Newslettera.

3.2. Otrzymywanie Newslettera jest możliwe po uprzednim podaniu przez użytkownika adresu e‑mail i wybraniu opcji Subskrybuj na stronie Serwisu, wyrażeniu zgody na przyjęcie dodatkowych przesyłek zawierających informacje handlowe oraz potwierdzeniu subskrypcji drogą e‑mailową.

3.3. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Newslettera bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym. W celu rezygnacji użytkownik powinien przekazać ICAN informację o rezygnacji za pomocą opcji dostępnej na stronie internetowej utrzymywanej pod adresem www.hbrp.pl/unregister. W każdym Newsletterze wysyłanym przez ICAN znajduje się dodatkowa informacja o możliwości i sposobie rezygnacji z otrzymywania Newslettera.

4. Cookies

4.1. Serwis wykorzystuje pliki Cookies.

4.2. Cookie („Ciasteczko”) jest to plik z informacją zapisywany przez serwer ICAN na komputerze użytkownika. Informację tę serwer ICAN odczytuje w trakcie jednego połączenia się z Serwisem z tego komputera.

4.3. Korzystanie z Ciasteczek nie umożliwia pobierania jakichkolwiek danych osobowych użytkowników ani żadnych informacji poufnych z ich komputerów.

5. Zmiany polityki prywatności

5.1. ICAN zastrzega sobie prawo do: wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, zmian zasobów Serwisu, a także modyfikacji lub nawet zakazu dostępu do Serwisu. Zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie, a użytkownicy Serwisu mogą, ale nie muszą być informowani o tym fakcie.