Lista życzeń

Przedmioty z twojego koszyka

Nie masz produktów w koszyku.

Regulamin zakupów w sklepie biznesowym Harvard Business Review Polska

Regulamin sklepu obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku dostępny jest pod adresem http://www.hbrp.pl/sklep/regulamin_sklepu.pdf
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW >>>

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „ICAN SP. Z O.O.” SPÓŁKA KOMANDYTOWA DLA KONSUMENTÓW z dnia 25 grudnia 2014 roku
ustalony przez „ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, posługującą się NIP 5851072522, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 263445

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://www.hbrp.pl/sklep/

§ 1. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE
Pojęcia pisane w Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie: 
1)    HBRP – magazyn „Harvard Business Review Polska”, którego wydawcą jest ICAN; 
2)    ICAN – „ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 263445; 
3)    Klient – osoba fizyczna, będąca Przedsiębiorcą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność pawaną, zawierająca umowę z ICAN za pośrednictwem Sklepu internetowego; 
4)    Moduł szkoleniowy Leadership - składa się z kilku różnych zasobów merytorycznych z obszaru tematycznego zawartego w tytule modułu. W skład modułu wchodzą interaktywne szkolenia Harvard ManageMentor® do samodzielnej nauki,  wyselekcjonowane artykuły Harvard Business Review Polska oraz materiały wideo. Moduł zawiera również testu wiedzy, którego zaliczenie z wynikiem 60% uprawnia do pobrania elektronicznego certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie modułu Leadership
5)    Portal Wiedzy – strony internetowe w ramach, których możliwe jest korzystanie z „Biblioteki Wiedzy”, programów e-learningowych na podstawie Licencji oraz innych elektronicznych materiałów szkoleniowych dostępnych on-line dostępny pod adresem www.portalwiedzy.hbrp.pl lub innym wskazanym w mailu z dostępem;
6)    Produkt – Towary oraz Produkty licencjonowane, które można nabyć lub uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem Sklepu internetowego i Serwisu; 
7)    Produkty licencjonowane – materiały utrwalone w wersji elektronicznej pochodzące w szczególności z HBRP, do których ICAN przysługują autorskie prawa majątkowe lub z których ICAN korzysta na podstawie stosownych licencji, w szczególności Artykuły; dostęp do Portalu Wiedzy. 
8)    Regulamin – niniejszy „Regulamin sklepu internetowego «ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością» spółka komandytowa” dla przedsiębiorców; 
9)    Serwis – strony internetowe, do których dostęp możliwy jest po zalogowaniu się, zawierające wybrane przez Klienta materiały licencjonowane; 
10)  Sklep internetowy – strony internetowe dostępne pod adresem www.sklep.hbrp.pl prowadzone przez ICAN, umożliwiające zawieranie online umów między ICAN a Klientami; 
11)  Towary – rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w tym egzemplarze utworów, będące przedmiotem sprzedaży w Sklepie internetowym, w szczególności: pojedyncze numery HBRP, kompletne roczniki HBRP, utwory na płytach CD, utwory na płytach DVD.
12)   Prenumerata – prenumerata HBRP zawarta na czas nieoznaczony, która obejmuje 10 numerów HBRP wraz z dodatkami w każdym roku jej trwania, w tym dwa wydania specjalne (podwójne): lipiec/sierpień, grudzień/styczeń; szczegółowy regulamin prenumeraty znajduje się pod linkiem: https://hbrp.pl/regulamin
13)   Subskrypcja (dostawa w subskrypcji) – wysyłka Towarów rozłożona w czasie określonym podczas składania zamówienia, dotyczy Prenumeraty, Kolekcji książek dostępnych w przedsprzedaży
14)   Szkolenie – cykl wykładów i ćwiczeń zorganizowanych w formie cyklicznych, tematycznych sesji szkoleniowych, realizowanych przez ICAN na rzecz Zleceniodawcy zgodnie z Programem wskazanym w Umowie; szczegółowy regulamin szkoleń znajduje się pod linkiem: http://www.ican.pl/Regulamin_szkolen_01092014.pdf
15)   Konferencja – konferencja, której dotyczy Umowa, organizowana przez „ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółkę komandytową z siedzibą w Warszawie; szczegółowy regulamin konferencji znajduje się pod linkiem: http://www.hbrp.pl/regulaminkonferencji2014.pdf
16)   Usługi – należy przez to rozumieć Szkolenia, Konferencje

§ 2. ZAKRES ZASTOSOWANIA REGULAMINU
1.    Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów zawieranych między ICAN, a Klientami za pośrednictwem Sklepu internetowego.
2.    Za pośrednictwem Sklepu internetowego Klienci mogą zawrzeć umowę pozwalającą: 
1)    dokonać zakupu Towarów; 
2)    uzyskać odpłatnie dostęp do Produktów licencjonowanych; 
3)    na korzystanie z innych usług ICAN, znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego.

§ 3. DOSTĘP DO SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ SERWISU
Dostęp do Sklepu internetowego oraz Serwisu jest możliwy w czasie i na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem: 
1)    okresów wynikających z ograniczeń w dostępie narzuconych przez operatorów sieci, z których korzysta Klient, 
2)    okresów awarii, będących skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich, za które ICAN nie ponosi odpowiedzialności (np. awaria sieci energetycznej), 
3)    okresów konserwacji sprzętu i oprogramowania, nie więcej jednak niż łącznie 12 godzin miesięcznie. Jeżeli czas bez dostępu do Serwisu z tej przyczyny będzie dłuższy oraz okoliczność ta wpłynie na brak możliwości korzystania z zakupionych usług, wynagrodzenie ICAN podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

§ 4. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
1.    Aby skorzystać ze Sklepu internetowego lub Serwisu niezbędne jest spełnienie następujących warunków technicznych: 
1)    komputer typu PC; 
2)    dostęp do Internetu; 
3)    zainstalowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej; 
4)    Acrobat Reader – lub inny program umożliwiający otwierania plików PDF; 
5)    włączona obsługa plików cookies. 
2.    W ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies, które zapisywane są w systemie teleinformatycznym Klienta. Pliki te wykorzystywane są w celach technicznych do poprawnego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym i są usuwane po jego skutecznym złożeniu.

§ 5. PROCEDURA ZAWIERANIA UMOWY
1.    Aby złożyć zamówienie w Sklepie internetowym, należy wykonać następujące kroki: 
1)    dodać Produkt do koszyka i wybrać ilość Produktów;
2)    dokonać rejestracji poprzez podanie loginu i hasła
3)    dokonać logowania, jeżeli odbyła się już rejestracja
4)    wypełnić formularz zamówienia;
5)    wybrać formę doręczenia (dotyczy Towarów);
6)    wybrać formę płatności;
7)    dokonać płatności;
8)    potwierdzić zamówienie.
2.    Informacje znajdujące się w witrynie Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą dostępnych mechanizmów Sklepu internetowego, składa ofertę zawarcia umowy z ICAN, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.    Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez ICAN przyjęcia zamówienia (potwierdzenie zawarcia umowy) poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji konta w sklepie internetowym HBRP.
4.    Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, o którym mowa w ust. 3, następuje w terminie 1 dnia od momentu prawidłowego złożenia zamówienia, zgodnie z ust. 1 pkt. 1-8.
5.    Realizacja zamówienia, następuje w terminie 14 dni od momentu dokonania przez Klienta płatności. 
6.    Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w sklep.hbrp.pl Produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 6. CENY
1.    Wszystkie ceny Produktów w Sklepie internetowym (ceny Towarów oraz wynagrodzenie za świadczenie Usług) podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) lub są z niego zwolnione, przy czym przy każdym Produkcie znajduje się stosowna informacja na ten temat. 
2.    Opłaty za dostarczenie Produktów określono w § 9 poniżej.

§ 7. FORMY PŁATNOŚCI
1.    Sklep internetowy umożliwia następujące formy płatności: 
1)    karta płatnicza - za pośrednictwem systemu rozliczeń Płatności.pl; 
2)    przelew elektroniczny - za pośrednictwem systemu rozliczeń Płatności.pl; 
3)    raty PayU - usługa Raty PayU jest oferowana przez Finanse Ratalne sp. z o.o. i dostępna u pośredników kredytowych Alior Raty sp. z o.o. oraz PayU S.A., wykonujących czynności faktyczne związane z zawarciem umowy pożyczki;
4)    bezpośredni przelew – po złożeniu zamówienia w Sklepie, pocztą elektroniczną wysłana jest wiadomość z numerem rachunku bankowego ICAN. 
2.    Termin płatności wynosi 14 dni od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez ICAN, o którym mowa w § 5 ust. 3.

§ 8. REKLAMACJE
1.    ICAN zobowiązany jest dostarczać Klientom Produkty bez wad.
2.    Klient ma prawo składać reklamacje dotyczące Produktów. Składanie reklamacji odbywa się: 
1)    drogą elektroniczna na adres email: sklep@hbrp.pl; 
2)    w formie pisemnej na adres siedziby ICAN:
ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
al. Niepodległości 18,
02-653 Warszawa
3.    Przedmiotem reklamacji może być zarzut spełnienia świadczenia przez ICAN niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie lub w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Zgłoszenie reklamacyjne winno określać dane Klienta oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
4.    Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, chyba że podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia. W takim przypadku ICAN zwróci się do Klienta z prośbą o odpowiednie uzupełnienie reklamacji; termin do rozpoznania reklamacji liczony będzie wówczas od daty otrzymania stosownych uzupełnień od Klienta. 
5.    W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, ICAN informuje o tym Klienta, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.

§ 9. DOSTARCZANIE TOWARÓW 
1.    Klient ma do wyboru następujące sposoby dostawy Towarów: 
1)    przesyłka kurierska – czas doręczenia 2 dni robocze od czasu zaksięgowania płatności na rachunku bankowym ICAN – koszt 19,90 zł; 
2)    Poczta Polska – czas doręczenia 7 dni roboczych od czasu zaksięgowania płatności na rachunku bankowym ICAN w przypadku, gdy wartość zamówienia jest niższa niż 250 zł – koszt 12,50 zł; 
3)    Poczta Polska – czas doręczenia 7 dni roboczych od czasu zaksięgowania płatności na rachunku bankowym ICAN w przypadku, gdy wartość zamówienia jest wyższa niż 250 zł – bezpłatnie z zastrzeżeniem punktu 4) poniżej; 
4)    Poczta Polska – w przypadku zakupu serii Towarów, których przesyłka jest rozłożona w czasie (subskrypcja) punkt 3) powyżej nie obowiązuje, a koszt przesyłki każdej pozycji wynosi 8,50 zł. Koszt ten doliczany jest do wartości zamówieni podczas jego składania.
2.    Sposób i koszty dostawy poza granicę Polski zostaną indywidualnie uzgodnione z Klientem. W celu obliczenia kosztów dostawy prosimy o kontakt z naszą infolinią: tel. 22 11 33 444 bądź e-mail: infolinia@hbrp.pl

§ 11. DOSTĘP ONLINE DO PRODUKTÓW LICENCJONOWANYCH
1.    Usługa odpłatnego dostępu do Produktów licencjonowanych za pośrednictwem Serwisu świadczona jest dla jednej osoby przez okres 12 miesięcy. Okres ten liczony jest dla każdego Produktu licencjonowanego oddzielnie. 
2.    Klient lub ICAN mogą wypowiedzieć umowę o dostęp do Produktu licencjonowanego na piśmie pod rygorem nieważności, tylko z ważnych powodów, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku wynagrodzenie ICAN ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. 
3.    ICAN nie przenosi na Klienta autorskich praw majątkowych ani nie udziela licencji w odniesieniu do Produktów licencjonowanych. Klient może korzystać z Produktów licencjonowanych w zakresie wynikającym z przepisów prawa o dozwolonym użytku prywatnym oraz publicznym. 
4.    Wejście do Serwisu następuje po każdorazowym zalogowaniu się do tego Serwisu przy pomocy posiadanego loginu i hasła. 
5.    Klient winien dochować należytej staranności w celu zapisania (zapamiętania) zarówno loginu jak i hasła, przy czym informacje o tych danych nie powinny być dostępne dla osób trzecich, aby uniemożliwić im nieuprawniony dostęp do Serwisu. W przypadku gdy Klient zapomni lub zagubi login lub hasło, ICAN umożliwia odtworzenie loginu i przydzielenie nowego hasła. 
6.    Klientom nie wolno wprowadzać do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

§ 12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.    W przypadku osób fizycznych ICAN jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego Sklepu internetowego i Serwisu. 
2.    Dane osobowe zbierane są i przetwarzane w celu podjęcia działań przed zawarciem oraz w celu zawarcia umowy między ICAN, a Klientem oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług ICAN. Klient może wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie danych także w innym zakresie. 
3.    Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług ICAN. 
4.    Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia. 
5.    Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia zawarcie umowy. Nie jest możliwe korzystnie z usługi dostępu do Artykułów anonimowo lub pod pseudonimem. 
6.    Dane osobowe znajdujące się w bazie danych ICAN nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji umowy, chyba że Klient wyrazi na to odrębną zgodę. 
7.    Informacje o udostępnianych przez ICAN środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną Klient może uzyskać pod Aresem email: sklep@hbrp.pl.

§ 13. INNE POSTANOWIENIA
1.    Porozumiewanie się z Klientami odbywa się w następujący sposób:
1)    telefonicznie, pod numerem: 22 11 33 444 (opłata według taryfy operatora);
2)    drogą elektroniczną, pod adresem: sklep@hbrp.pl 
2.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
3.    Tytułu paragrafów mają charakter informacyjny i nie stanowią podstawy dla interpretacji Regulaminu. 
4.    W przypadku stosowania ogólnych warunków umów, regulaminów lub innych wzorców umownych przez Klienta, nie mają one zastosowania do umów zawieranych zgodnie z Regulaminem. 
5.    Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej ICAN, tj. z dniem 25 grudnia 2014 roku i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z ICAN za pośrednictwem Sklepu internetowego.

ZAŁĄCZNIK NR 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
al. Niepodległości 18,
02-653 Warszawa
sklep@hbrp.pl
Ja………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy……………………………………………………………………………………………….., numer zamówienia………………………….
Data zawarcia umowy……………………./odbioru……………………….
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)…………………………………………………………………………………………………………………
Adres konsumenta(-ów)………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)………………………………..
Data………………

Przesyłkę nadaj na adres:
ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
al. Niepodległości 18,
02-653 Warszawa