Lista życzeń

Przedmioty z twojego koszyka

Nie masz produktów w koszyku.

Regulamin zakupów w sklepie biznesowym ICAN.pl

Regulamin sklepu obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku dostępny jest pod adresem http://www.hbrp.pl/sklep/regulamin_sklepu.pdf

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE BIZNESOWYM ICAN.PL
Z DNIA 8 CZERWCA 2020 ROKU
wydany przez „ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółkę komandytową z siedzibą w Warszawie, pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, tel.: 22 250 11 44, faks: 22 250 20 99, e-mail: infolinia@ican.pl.

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.ican.pl

§ 1. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE
Pojęcia pisane w Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie:
1) IBA – multimedialny program e-learningowy ICAN Business Advisor składający się z modułów tematycznych poświęconych tematyce zarządzania przedsiębiorstwem oraz biznesu. Korzystanie z IBA jest uregulowane w regulaminie IBA dostępnym pod adresem https://www.ican.pl/Regulamin_IBA.pdf;
2) ICAN Digital Services – serwis internetowy umożliwiający dostęp online do cyfrowych zasobów ICAN, w tym wydań online Magazynów. Dostęp do materiałów znajdujących się w ICAN Digital Services jest możliwy za pośrednictwem stron internetowych Magazynów oraz za pośrednictwem Konta myICAN;
3) ICAN – „ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa;
4) Klient – osoba fizyczna, będąca Przedsiębiorcą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę z ICAN za pośrednictwem Sklepu internetowego;
5) Klub HR – forma świadczenia usług przez ICAN na rzecz członków klubu polegająca na tym, że w ramach świadczenia w postaci członkostwa w Klubie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (HR)
6) Konferencja – konferencja, której dotyczy zawarta przez Klienta z ICAN Umowa, organizowana przez ICAN;
7) Konto myICAN – przestrzeń sieciowa Użytkownika, powstająca w wyniku dokonania przez niego rejestracji, z której Użytkownik może korzystać jeżeli jest do niej zalogowany. Szczegółowe postanowienia dotyczące Konta myICAN określa Regulamin Konta myICAN, dostępny pod adresem internetowym: www.myican.pl/regulamin;
8) Magazyny – wszystkie czasopisma wchodzące w skład Prenumeraty ICAN Business Insight tj.: „ICAN Management Review” oraz „MIT Sloan Management Review Polska”;
9) Prenumerata – prenumerata ICAN Business Insight (IBI) zawarta na czas nieoznaczony dostępna w kilku wariantach; szczegółowy regulamin prenumeraty znajduje się pod linkiem: https://ican.pl/regulamin;
10) Produkt – Towary oraz Produkty licencjonowane, które można nabyć lub uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz ICAN Digital Services a także Szkolenia oraz Konferencje uczestnictwo w Klubie, Webinarium, których możliwość zakupu istnieje za pośrednictwem Sklepu internetowego,;
11) Produkty licencjonowane – materiały utrwalone w wersji zmaterializowanej oraz elektronicznej pochodzące w szczególności z MIT, do których ICAN przysługują autorskie prawa majątkowe lub z których ICAN korzysta na podstawie stosownych licencji, w szczególności artykuły; dostęp do ICAN Digital Services;
12) Regulamin – niniejszy Regulamin zakupów w Sklepie biznesowym ICAN.pl;
13) Sklep internetowy – strony internetowe dostępne pod adresem www.sklep.ican.pl prowadzone przez ICAN, umożliwiające zawieranie online umów między ICAN a Klientem;
14) Subskrypcja (dostawa w subskrypcji) – wysyłka Towarów rozłożona w czasie określonym podczas składania zamówienia, dotyczy w szczególności Prenumeraty, książek, ebooków i publikacji dostępnych w przedsprzedaży;
15) Szkolenie – cykl wykładów i ćwiczeń zorganizowanych w formie cyklicznych, tematycznych sesji szkoleniowych, realizowanych przez ICAN na rzecz Zleceniodawcy zgodnie z Programem wskazanym w Umowie;
16) Towary – rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w tym egzemplarze utworów, będące przedmiotem sprzedaży w Sklepie internetowym, między innymi Magazyny i książki;
17) Umowa – umowa zawarta pomiędzy ICAN i Klientem na podstawie Regulaminu;
18) Usługi – należy przez to rozumieć Szkolenia, Konferencje, Klub HR, Webinarium, Prenumeratę.
19) Webinarium - internetowy wykład, w którym udział można wykupić w Sklepie internetowym, lub nagranie wykładu, do którego dostęp można kupić;

§ 2. ZAKRES ZASTOSOWANIA REGULAMINU
1. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów zawieranych między ICAN, a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego.
2. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Klient może zawrzeć Umowę pozwalającą:
1) dokonać zakupu Towarów;
2) uzyskać odpłatnie dostęp do Produktów licencjonowanych;
3) korzystać z innych Usług ICAN, znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego.

§ 3. DOSTĘP DO SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ ICAN Digital Services
Dostęp do Sklepu internetowego oraz ICAN Digital Services jest możliwy w czasie i na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem:
1) okresów wynikających z ograniczeń w dostępie narzuconych przez operatorów sieci, z których korzysta Klient,
2) okresów awarii, będących skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich, za które ICAN nie ponosi odpowiedzialności (np. awaria sieci energetycznej),
3) okresów konserwacji sprzętu i oprogramowania, nie więcej jednak niż łącznie 12 godzin miesięcznie. Jeżeli czas bez dostępu do Serwisu z tej przyczyny będzie dłuższy oraz okoliczność ta wpłynie na brak możliwości korzystania z zakupionych usług.

§ 4. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
1. Aby skorzystać ze Sklepu internetowego lub ICAN Digital Services niezbędne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
1) komputer typu PC z możliwością odtwarzania plików audio-wideo lub tablet lub telefon;
2) dostęp do internetu o przepustowości łącznej min. 10 Mb/s;
3) system operacyjny Microsoft Windows w wersji 7 lub nowszej;
4) zainstalowany program Windows Media Player;
5) zainstalowany pakiet biurowy Microsoft Office 2010 lub nowszy;
6) zainstalowana przeglądarka internetowa Chrome 54+ lub Microsoft Internet Explorer 11+ lub Mozilla Firefox 50+ lub Safari 10+ z obsługą Java Script oraz wtyczką Sun Java JRE 1.5.0 lub nowszą;
7) zainstalowana przeglądarka plików PDF (Acrobat Reader 8.x lub nowszy);
8) zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player;
9) włączona obsługa plików cookies;
10) posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
2. W ramach ICAN Digital Services wykorzystywane są pliki cookies, które zapisywane są w systemie teleinformatycznym Klienta. Pliki te wykorzystywane są w celach technicznych do poprawnego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym i są usuwane po jego skutecznym złożeniu.

§ 5. PROCEDURA ZAWIERANIA UMOWY
1. Aby złożyć zamówienie w Sklepie internetowym, należy wykonać następujące kroki:
1) dodać Produkt do koszyka i wybrać ilość Produktów;
2) dokonać rejestracji poprzez podanie loginu i hasła lub dokonać logowania jeśli rejestracja odbyła się wcześniej
3) wypełnić formularz zamówienia;
4) wybrać formę doręczenia (dotyczy Towarów);
5) wybrać formę płatności;
6) dokonać płatności;
2. Informacje znajdujące się w witrynie Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą dostępnych mechanizmów Sklepu internetowego, składa ofertę zawarcia Umowy z ICAN, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez ICAN przyjęcia zamówienia (potwierdzenie zawarcia Umowy) poprzez wysłanie wiadomości pod adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji konta w Sklepie internetowym ICAN lub podany przy zawieraniu Umowy bez rejestracji lub logowania, przy podawaniu danych do faktury lub wysyłki.
4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, o którym mowa w ust. 3, następuje w terminie 1 dnia od momentu prawidłowego złożenia zamówienia, zgodnie z ust. 1 pkt. 1-7 powyżej.
5. Realizacja zamówienia, następuje w terminie 7 dni od momentu dokonania przez Klienta płatności.
6. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny lub wynagrodzenia za zamówiony w Sklepie internetowym Produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Cena za zamówione Produkty będzie płatna na podstawie faktury wystawionej przez ICAN, dostarczonej Klientowi.
7. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od ICAN faktur elektronicznych pod podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Termin płatności, o którym mowa w ust. 6 powyżej zostanie umieszczony w treści faktury.
8. Faktura elektroniczna zostaje wystawiona z zachowaniem autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności jej treści.
9. Faktura elektroniczna jest wystawiona w formacie Adobe Portable Document Format lub innym powszechnie stosowanym formacie.
10. Za dzień doręczenia faktury elektronicznej uważa się dzień wystawienia i wysłania faktury elektronicznej.
11. Klient może wycofać swoją zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych.
12. W przypadku opóźnienia Klienta w zapłacie wynagrodzenia należnego ICAN z tytułu nabycia Produktów, ICAN przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

§ 6. CENY
1. Wszystkie ceny Produktów w Sklepie internetowym (ceny Produktów w tym Towarów oraz wynagrodzenie za świadczenie Usług oraz Szkolenia, Kluby i Konferencje) podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) lub są z niego zwolnione.
2. Opłaty za dostarczenie Produktów są wskazywane przy wyborze formy doręczenia Towarów.

§ 7. FORMY PŁATNOŚCI
1. Sklep internetowy umożliwia następujące formy płatności:
1) karta płatnicza - za pośrednictwem systemu rozliczeń Płatności.pl;
2) przelew elektroniczny - za pośrednictwem systemu rozliczeń Płatności.pl;
3) bezpośredni przelew – po złożeniu zamówienia w Sklepie internetowym, pocztą elektroniczną wysłana jest wiadomość z numerem rachunku bankowego ICAN.

§ 8. REKLAMACJE
1. ICAN zobowiązany jest dostarczać Klientom Produkty bez wad.
2. Klient ma prawo składać reklamacje dotyczące Produktów. Składanie reklamacji odbywa się:
1) drogą elektroniczna pod adres email: sklep@ican.pl;
2) w formie pisemnej pod adres siedziby ICAN: ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa.
3. Przedmiotem reklamacji może być zarzut spełnienia świadczenia przez ICAN niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie lub w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Zgłoszenie reklamacyjne winno określać dane Klienta oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez ICAN, chyba że podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia. W takim przypadku ICAN zwróci się do Klienta z prośbą o odpowiednie uzupełnienie reklamacji. Termin do rozpoznania reklamacji liczony będzie wówczas od daty otrzymania stosownych uzupełnień od Klienta.
5. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, ICAN informuje o tym Klienta, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.
6. Odpowiedzialność ICAN z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§ 9. DOSTARCZANIE TOWARÓW
1. Do wyboru Klienta należą sposoby dostarczenia Towarów wskazane w Sklepie internetowym z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Sposób i koszty dostawy Towarów poza granicę Polski zostaną indywidualnie uzgodnione z Klientem. W celu obliczenia kosztów dostawy prosimy o kontakt z naszą infolinią: tel. 22 11 33 444 bądź e-mail: infolinia@ican.pl.
3. Z chwilą wydania przez ICAN Produktów przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. ICAN w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

§ 10. DOSTĘP ONLINE DO PRODUKTÓW LICENCJONOWANYCH
1. Usługa odpłatnego dostępu do Produktów licencjonowanych za pośrednictwem ICAN Digital Services świadczona jest dla jednej osoby przez okres od 3 do 12 miesięcy – w zależności od Produktu. Dokładny okres, przez który są świadczone usługi jest wskazany w Sklepie internetowym oraz potwierdzeniu złożenia zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 4 powyżej. Okres ten liczony jest dla każdego Produktu licencjonowanego oddzielnie.
2. Klient lub ICAN mogą wypowiedzieć Umowę o dostęp do Produktu licencjonowanego, jeśli zostało to przewidziane w Regulaminie dotyczącym danego Produktu licencjonowanego.
3. ICAN nie przenosi na Klienta autorskich praw majątkowych ani nie udziela licencji w odniesieniu do Produktów licencjonowanych. Klient może korzystać z Produktów licencjonowanych w zakresie wynikającym z przepisów prawa o dozwolonym użytku prywatnym oraz publicznym.
4. Wejście do ICAN Digital Services następuje po każdorazowym zalogowaniu się przy pomocy posiadanego loginu i hasła.
5. Klient winien dochować należytej staranności w celu zapisania (zapamiętania) zarówno loginu jak i hasła, przy czym informacje o tych danych nie powinny być dostępne dla osób trzecich, aby uniemożliwić im nieuprawniony dostęp do ICAN Digital Services. W przypadku gdy Klient zapomni lub zagubi login lub hasło, ICAN umożliwia odtworzenie loginu i przydzielenie nowego hasła.
6. Klient nie może wprowadzać do ICAN Digital Services treści o charakterze bezprawnym.

§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. W przypadku osób fizycznych ICAN jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego Sklepu internetowego oraz ICAN Digital Services.
2. Dane osobowe zbierane są i przetwarzane w celu podjęcia działań przed zawarciem oraz w celu zawarcia Umowy między ICAN, a Klientem oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług ICAN. Klient może wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie danych także w innym zakresie.
3. Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług ICAN.
4. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych ICAN nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji Umowy, chyba że Klient wyrazi na to odrębną zgodę.
5. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem odnośnie do ochrony danych osobowych stosuje się politykę prywatności ICAN dostępną pod adresem www.ican.pl/prywatnosc.

§ 12. ZMIANY REGULAMINU
1. ICAN może dokonać zmiany Regulaminu w czasie trwania Umowy.
2. Przyczyną zmiany Regulaminu mogą być w szczególności: zmiana Produktów oferowanych w Sklepie internetowym oraz zasad korzystania z nich; zmiana warunków technicznych świadczenia Usług drogą elektroniczną jak i warunków korzystania ze Sklepu internetowego; zmiana stawek podatków i/lub innych przepisów prawa; zmiana zasad ochrony danych osobowych.
3. Nowy Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostanie doręczony Klientowi pocztą elektroniczną lub listownie pod wskazany przez Klienta adres, a Klient nie wypowie Umowy w terminie 14 dni. Nowy Regulamin zostanie dostarczony Klientowi w formacie Adobe Portable Document Format lub innym formacie powszechnie stosowanym. Niniejszy zapis ma zastosowanie do stosunków zobowiązaniowych o charakterze ciągłym, lub których elementami są świadczenia powtarzające się jednej ze Stron oraz jeśli regulaminy dotyczące poszczególnych usług nie stanowią inaczej.
4. W przypadku doręczania nowego Regulaminu pocztą elektroniczną zostanie on udostępniony w taki sposób, aby Klient mógł go przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.

§ 13. INNE POSTANOWIENIA
1. Komunikacja z Klientem odbywa się w następujący sposób:
1) telefonicznie, pod numerem: 22 11 33 444 lub 22 250 11 44 (opłata według taryfy operatora);
2) drogą elektroniczną, pod adresem: infolinia@ican.pl
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3. Tytułu paragrafów mają charakter informacyjny i nie stanowią podstawy dla interpretacji Regulaminu.
4. W przypadku stosowania ogólnych warunków umów, regulaminów lub innych wzorców umownych przez Klienta, nie mają one zastosowania do umów zawieranych zgodnie z Regulaminem.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej ICAN i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z ICAN za pośrednictwem Sklepu internetowego.
6. Niniejszy Regulamin jest udostępniany Klientowi przed zawarciem Umowy.
7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do Umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
8. W przypadku świadczenia niektórych z usług dostępnych w Sklepie internetowym, do ich świadczenia oraz wskazania praw i obowiązków stron umów dotyczących tych usług zastosowanie znajdą regulaminy dotyczące tych usług.