?>
Lista życzeń

Przedmioty z twojego koszyka

Nie masz produktów w koszyku.

REGULAMIN STOSOWANIA FAKTUR ELEKTRONICZNYCH W ICAN

z dnia 1 października 2014 roku

ustalony przez „ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółkę komandytową z siedzibą w Warszawie, pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, REGON: 190477387.

§ 1.        DEFINICJE POJĘĆ

Pojęcia pisane w Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie:

           1) Faktura elektroniczna – faktura w formie elektronicznej wystawiona przez ICAN, zawierająca dane
               wymagane Ustawą o VAT i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie;

           2) ICAN – „ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
               będąca wystawcą faktury elektronicznej;

           3) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
               będąca stroną umowy zawartej z ICAN i odbiorcą faktury elektronicznej;

           4) Regulamin – niniejszy Regulamin stosowania faktur elektronicznych w ICAN;

           5) Ustawa o VAT – Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług
               (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

§ 2.        WYSTAWIANIE I PRZESYŁANIE FAKTUR ELEKTRONICZNYCH

1.      ICAN wystawia i przesyła Faktury elektroniczne z zachowaniem następujących wymogów określonych
         w Ustawie o VAT:

           1) otrzymania akceptacji Klienta na stosowanie Faktury elektronicznej (art. 106n ust. 1 Ustawy o VAT);

           2) zapewniania autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności Faktury elektronicznej
               (art.106m ust. 1 Ustawy o VAT).

2.      ICAN zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność Faktury elektronicznej
         poprzez zastosowanie formatu PDF (Portable Document Format) oraz wykorzystanie w celu zabezpieczania
         dokumentów podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie
         elektronicznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 262)
, to jest danych w postaci elektronicznej, które wraz
         z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji
         osoby składającej podpis elektroniczny. Celem podpisania Faktur elektronicznych ICAN stosuje następujący
         certyfikat:C = PL, E = efaktura@ican.pl, OU = Finanse, O = ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
         Sp.k.,CN = Danuta Domaradzka.

3.      ICAN na żądanie udostępnia klucz publiczny umożliwiający weryfikację podpisu elektronicznego.

4.      ICAN przesyła Faktury elektroniczne z adresu poczty elektronicznej ICAN: efaktura@ican.pl.

5.      Za dzień doręczenia Faktury elektronicznej uważa się dzień wystawienia i wysłania Faktury elektronicznej.

6.      Faktura korygująca lub duplikat do Faktury elektronicznej mogą być przesyłane również w formie elektronicznej.

7.      Klient zobowiązany jest do przechowywania otrzymanych Faktur elektronicznych w formie elektronicznej,
         w sposób dowolny, jednak zapewniający autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelności
         tych faktur, łatwości ich odszukania oraz niezwłoczny dostęp do faktur organowi podatkowemu
         lub organowi kontroli skarbowej.

§ 3.        AKCEPTACJA STOSOWANIA FAKTURY ELEKTRONICZNEJ

1. Klient może wyrazić akceptację odnośnie do stosowania Faktur elektronicznych w następujący sposób:

             1) na piśmie, w szczególności poprzez przesłanie pod adres ICAN: al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa,
                 oświadczenia w przedmiocie akceptacji stosowania Faktur elektronicznych;

             2) elektronicznie, poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej ICAN: efaktura@ican.pl, oświadczenia
                 w przedmiocie wyrażenia akceptacji na przesyłanie faktur elektronicznych lub wypełniając odpowiednie
                 pole przy składaniu drogą elektroniczną (formularz na stronie www) zamówień na towary lub usługi ICAN;

             3) przez zawarcie z ICAN (w jakiekolwiek formie) umowy, gdy w treści samej umowy lub w treści wzorca
                 umownego (regulamin, ogólne warunki umów itp.) mającego zastosowanie do tej umowy zawarto klauzulę
                 akceptacji stosowania Faktur elektronicznych;

             4) w sposób dorozumiany, to jest poprzez zapłatę należności objętej Fakturą elektroniczną wystawioną
                 przez ICAN, chociażby w części.

2. Wskazując adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana Faktura elektroniczna, Klient oświadcza,
    że jest uprawniony do korzystani z tego adresu, a wysłanie Faktury elektronicznej pod ten adres gwarantuje jej
    otrzymanie przez Klienta.

3. Zmiany adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane Faktury elektroniczne, Klient może dokonać
    w sposób określony w ust. 1 pkt 1-2 powyżej.

4. Oświadczenie Klienta o akceptacji Faktur elektronicznych nie pozbawia ICAN prawa do wystawiania i przesyłania
    faktur, duplikatów faktur i faktur korygujących w formie papierowej.

5. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji, przy czym musi o tym powiadomić ICAN.

6. Niezwłocznie po doręczeniu oświadczenia o wycofaniu akceptacji, ICAN zaprzestaje wystawiania i przesyłania
    faktur elektronicznych.

§ 4.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Tytuły paragrafów mają charakter informacyjny i nie stanowią podstawy od interpretacji Regulaminu.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 roku.

 

Pobierz wersję pdf powyższego regulaminu >>