X
Następny artykuł dla ciebie

Polityka inwestycyjna w PPK. Jak wpłynie na spółki giełdowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe są dopiero wdrażane, dlatego trudno w tej chwili stwierdzić, czy będą cieszyły się dużą popularnością. Już teraz jednak można przeanalizować, jak polityka inwestycyjna w PPK wpłynie na rozwój GPW i rynku kapitałowego.

Wdrażanie Pracowniczych Programów Kapitałowych rozpoczęło się w lipcu 2019 roku, a ostatnie podmioty uruchomią je w styczniu 2021 roku. Oznacza to, że systematycznie będzie rosła liczba uczestników PPK, a wraz z nimi w programie pojawi się coraz więcej środków, które będą musiały zostać zainwestowane.

Nie można zapominać, że Pracownicze Plany Kapitałowe są elementem rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Jednym z jego elementów jest znaczne zwiększenie oszczędności długoterminowych Polaków, co z kolei przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa finansowego, szczególnie osób kończących aktywność zawodową i przechodzących na emeryturę. PPK jest rozwiązaniem, które ma w tym wszystkim pomóc – wyjaśnia przedstawiciel portalu ppk.info i dodaje: – Pracownicze Plany Kapitałowe będą istotne również dla rynku kapitałowego. PPK zwiększy bowiem podaż kapitału o charakterze długookresowym. To z pewnością silnie wpłynie na kierunek rozwoju warszawskiej giełdy, a jednocześnie zmniejszy zależność naszego rynku od zagranicznego kapitału.

Od czego zależy sukces PPK?

Z symulacji przedstawianych przez Ministerstwo Finansów wynika, że w 2019 roku do PPK może przystąpić ponad 3,3 mln pracowników. W 2020 roku będzie to prawdopodobnie 3,1 mln osób, natomiast w ostatnim roku wdrażania programu może przystąpić do niego 5,1 mln osób. Z szacunków wynika zatem, że w sumie w pierwszych latach działania PPK liczba uczestników może osiągnąć poziom 11,5 mln osób.

Duże zainteresowanie programem będzie oznaczało sukces PPK, ale również może być kluczowe dla rynku kapitałowego. Wielu pracowników podchodzi jednak do tego programu ostrożnie, ponieważ nie wie, ile tak naprawdę może zgromadzić tam oszczędności. Tymczasem w oszacowaniu tego pomocne są specjalne kalkulatory – popularne w mediach pod hasłem „przeprowadź symulację oszczędności z PPK”. Zainteresowanie programem będzie zależało również od stopy zwrotu z inwestycji prowadzonych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Polityka inwestycyjna w PPK – co przewiduje ustawa?

Należy wyjaśnić, że ustawa określa ramy, w których może być prowadzona polityka inwestycyjna w PPK. Zależy ona przede wszystkim od wieku uczestnika. Na początku inwestycji (uczestnik młodszy) przeważać będą środki inwestowane w aktywa, które mogą zapewnić potencjalnie najwyższy zwrot (np. akcje spółek giełdowych), natomiast z czasem (starszy uczestnik) będzie się zwiększać udział instrumentów o mniejszej stopie zwrotu, ale za to bezpieczniejszych (np. obligacje skarbowe).

Każda instytucja zarządzająca środkami z PPK musi uruchomić co najmniej pięć funduszy zdefiniowanej daty (FZD). Ustawa dokładnie określa minimalny i maksymalny udział poszczególnych aktywów w portfelach wspomnianych funduszy. W ten sposób określono pięć podziałów w zależności od czasu, jaki pozostał do osiągnięcia zdefiniowanej daty. Od utworzenia danego FZD do 20 lat przed datą docelową udział akcji spółek nie będzie mógł przekroczyć 80% aktywów, a pozostałe 40% będą stanowiły papiery dłużne. Na 20 lat przed datą docelową papiery udziałowe nie będą mogły przekroczyć 70% aktywów, na 10 lat przed – 50% aktywów, a na 5 lat przed datą docelową – 30% aktywów. Z kolei w momencie osiągnięcia daty docelowej w portfelu FZD nie będzie mogło być więcej papierów udziałowych niż 15%, za to co najmniej 85% muszą stanowić papiery dłużne.

Należy także pamiętać, że Ustawa o PPK określa nie tylko to, po jakie instrumenty finansowe będą mogły sięgać instytucje zarządzające FZD, ale również – w jakim stopniu poszczególne instrumenty będą mogły być alokowane. W przypadku papierów dłużnych co najmniej 70% wartości aktywów netto będą musiały stanowić polskie obligacje skarbowe, obligacje skarbowe jednego z krajów Unii Europejskiej, obligacje komunalne, obligacje banku EBC i innych banków centralnych krajów UE oraz depozyty z terminem zapadalności do 180 dni.

W przypadku papierów udziałowych ustawodawca przewidział, że co najmniej 50% wartości aktywów netto to akcje spółek z WIG20 lub instrumenty pochodne, które bazują na tym indeksie albo na wspomnianych akcjach. Maksymalnie 20% aktywów może zostać ulokowanych w spółki z indeksu mWIG40, a 10% - w pozostałe spółki notowane na GPW w Warszawie. Należy także dodać, że co najmniej 20% wartości aktywów netto powinno zostać ulokowanych w akcje zagraniczne (kraje OECD) lub w instrumenty pochodne bazujące na tych akcjach.

Jak PPK wpłynie na GPW i akcje spółek?

Mając na uwadze powyższe wytyczne dotyczące polityki inwestycyjnej w PPK, warto się zastanowić, jak program wpłynie na warszawską giełdę. W analizach przygotowanych przez GPW w Warszawie można znaleźć założenie, że do PPK przystąpi co najmniej 50% pracowników (Ogólnopolskie Badanie Inwestorów wskazuje, że może to być tylko 37% pracowników), co oznaczałoby, że na kontach PPK pojawiłoby się około 2,2 mld zł w 2019 roku, 8,9 mld zł w 2020 roku i 12,6 mld zł w 2021 roku. Znaczna część tych środków trafi na rynek obligacji, natomiast pozostałe pieniądze zasilą rynek akcyjny, z czego 30% przypadnie na akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie. Można zatem szacować, że już w 2019 roku zarządzający FZD zainwestują około 600 mln zł na warszawskim parkiecie spółek akcyjnych, w 2020 roku może to być już 2,7 mld zł, a rok później – 3,8 mld zł. W rezultacie do 2030 roku GPW może zostać zasilona łączną sumą 60 mld zł pochodzących z PPK. Oznacza to duży napływ lokalnego kapitału, który wpłynie na giełdę. Polskie spółki będą mogły zatem liczyć na zastrzyk kapitału, który przeznaczą np. na rozwój. Przyciągnie to zapewne również nowe przedsiębiorstwa, które obecnie wstrzymują się z pozyskaniem kapitału poprzez akcje, czekając na rozwój wypadków.

Polityka inwestycyjna w PPK ma szansę znacznie wpłynąć na polski rynek akcji i na dalszy rozwój GPW. Wszystko oczywiście zależy od poziomu zainteresowania Polaków nowym programem długoterminowego oszczędzania. Przykłady innych państw, chociażby Wielkiej Brytanii, każą jednak myśleć optymistycznie o sukcesie PPK. Ten sukces będzie jednocześnie sukcesem rynku kapitałowego w Polsce.

Powiązane artykuły


Bądź na bieżąco


Najpopularniejsze tematy