Magazyn

Jak zrobić karierę i życ pełnią życia
Najnowsze wydanie

Nr 136, czerwiec 2014

Jak zrobić karierę i życ pełnią życia

Pewien prezes dużego banku na pytanie o równowagę między życiem osobistym a pracą odpowiedział: "Ja mam work, moja żona life, i tak wygląda nasz work-life balance". Te słowa, choć żartobliwe, dobrze oddają, jak dużym problemem dla wielu menedżerów jest utrzymanie harmonii pomiędzy sferą zawodową i rodzinną. Problem ten dostrzegają też pracodawcy, dlatego coraz ważniejszym obszarem społecznej odpowiedzialności biznesu staje się wspieranie pracowników w godzeniu ich życia zawodowego z prywatnym.

Tematyce łączenia pracy z życiem rodzinnym poświęcamy w bieżącym wydaniu magazynu blok artykułów.

Zapraszamy do lektury numeru czerwcowego i życzymy sukcesów w poszukiwaniu równowagi pomiędzy karierą, rodziną i własnymi pasjami!

Witold Jankowski
redaktor naczelny "Harvard Business Review Polska"

Lista artykułów

Nr 136, czerwiec 2014

Trendy

Jak za pomocą ostrzeżeń na produktach pobudzić sprzedaż

PREMIUM

Eksponowanie ryzyka towarzyszącego pewnym zachowaniom może zwiększyć atrakcyjność produktu, na którym umiesz czono ostrzeżenie. Dzieje się tak wtedy, gdy odczytanie komunikatu i decyzja o zakupie produktu są oddalone w czasie.

Velocity: przewaga oparta na prędkości

PREMIUM

Z Dee Jacob, autorką koncepcji Velocity, rozmawiamy o tym, jak systemowo zintegrować trzy narzędzia optymaliza cyjne: Teorię Ograniczeń – zarządzanie ograniczeniami, Lean – szczupłe zarządza nie, Six Sigma – ograniczanie zmienności.

Znaki czasów

PREMIUM

Przedstawiamy krótką historię pikto gramów, z którymi mamy do czynienia w komputerach, telefonach i aplikacjach.

Tworzenie kultury jakości

PREMIUM

Aby jakość stała się wartością korporacyjną, należy: zapewnić stały nacisk liderów na jakość, dbać o wiarygodność komunikatów, pobudzić zaangażowanie pracowników i zwiększyć ich odpowiedzialność oraz uprawnienia w sferze jakości.

Wynagrodzenie ważniejsze niż stabilizacja

PREMIUM

Jak wynika z raportu Randstad Award 2014, opublikowanego pod koniec marca, Polacy zmienili oczekiwania w stosunku do pra codawców. Aż 69%badanych przyznało, że o atrakcyjności pracodawcy świadczy w pierwszej kolejności wysokość wynagro dzenia. Dopiero potem bezpieczeństwo zatrudnienia, przyjazna atmosfera i sta bilna sytuacja finansowa firmy.

Najpierw testy, potem rozmowy

PREMIUM

Skutecznym sposobem na ogranicze nie kosztów rekrutacji i znalezienie lepszych pracowników jest wprowadze nie – jako pierwszego etapu przesiewu kandydatów – krótkich, internetowych testów psychometrycznych, które skutecz nie odsiewają nieodpowiednie osoby.

Inwestorzy doceniają kompetencje i rzetelność zarządów

PREMIUM

Kompetencje kadry kierowniczej oraz dotrzymywanie przez nią obietnic i realizacja planów są w oczach inwestorów najważniejszymi czynnikami decydującymi o ocenie atrakcyjności inwestycyjnej spółek giełdowych – wynika z badania Warsaw Scan, zrealizowanego w lutym 2014 roku.

Wyobrażenie siebie w starszym wieku sprzyja mądrzejszym decyzjom

PREMIUM

Hal Hershfield przeprowadził ciekawe badanie dotyczące alokacji majątku. Udo stępnił uczestnikom narzędzie do odkła dania pieniędzy na emeryturę, pokazujące im ich własną podobiznę oraz cyfrowe wyobrażenia siebie w przyszłości. Następ nie zapytał, jaką część zarobków prze znaczyliby na fundusz emerytalny. Ludzie, którzy widzieli swoją obecną twarz, odło żyli 4,4%, natomiast ci, którzy oglądali swoją postarzoną fizjonomię, odłożyli 6,2%

Artykuł

Pozytywna inteligencja

PREMIUM

Badania dowodzą, że gdy w pracy towarzyszy nam pozytywne nastawienie, osiągamy lepsze rezultaty w obliczu wyzwań. Poprawia się niemal każdy aspekt naszych wyników – produktywność, kreatywność, zaangażowanie. Poczucie szczęścia w pracy zależy od naszych zwyczajów, interakcji ze współpracownikami, podejścia do stresu. Tymi wszystkimi czynnikami możemy zarządzać. Aby pielęgnować własne szczęście i zwiększyć szanse na sukces, należy:  ▪ Wyrobić sobie nowe przyzwyczaje nia, czyli „przeprogramować” mózg na pozytywne myślenie;  ▪ Pomagać kolegom;  ▪ Zmienić podejście do stresu.

Dlaczego konglomeratom dobrze się wiedzie

PREMIUM

Obecnie konglomeraty są uważane za dinozaury – poza rynkami wschodzącymi, gdzie zdywersyfikowane grupy kapitałowe, złożone z wielu firm działających w odrębnych branżach, rozkwitają. Autorzy artykułu twierdzą, że podstawą sukcesu tych organizacji jest ich struktura. Spółki córki grupy kapitałowej są prawnie niezależne, co pozwala im bardziej efektywnie pozyskiwać kapitał, ustalać strategie i konstruować zachęty. Jednostki te nie podlegają bezpośrednio liderowi konglomeratu; ich działalność nadzoruje centrum grupy, czyli szczebel kierowniczy ulokowany na poziomie biura przewodniczącego rady nadzorczej grupy kapitałowej. Centrum koordynuje prace nad tożsamością, które jednoczą i inspirują pracowników jednostek. Ponadto pomaga im chwytać szanse biznesowe, wymieniać się zasobami i talentami oraz współpracować. Grupy kapitałowe, które funkcjonują na podstawie tego modelu, osiągają lepsze wyniki.

Ryzyko towarzyszące innowacjom

PREMIUM

Próbując zmierzyć stopień ryzyka związanego z innowacją, trzeba pamiętać o formalnych i nieformalnych ograniczeniach modeli, na których ludzie oprą decyzje dotyczące jej użycia. Jak twier dzi autor, modele, które okazują się z gruntu niepoprawne, powinny zostać odrzucone. Natomiast inne są tylko niekompletne i można je ulepszyć. Niektóre dają dobre rezultaty tylko pod tym warunkiem, że korzystają z nich kompetentni użytkownicy, a inne nadają się tylko do określonych zastosowań. Nawet wtedy, gdy ludzie używają właściwych modeli, by wybrać sposób użytkowania innowacji – czyli znaleźć właściwy kompromis pomiędzy ryzykiem i efektywnością – nie sposób przewidzieć, jak odmienione zachowania wpłyną na ryzyko towarzyszące ich wyborom i zachowaniom – często w obszarach, które pozornie nie mają z innowacją żadnego związku. Im bardziej złożony jest system, w który wkracza innowacja, tym bardziej prawdopodobne i poważniejsze będą jej niezamierzone skutki. Wiele czynników ryzyka związanych z innowacją wynika bowiem nie z samej innowacji, tylko z infrastruktury, w której ma ona funkcjonować.

Produkcja we własnym kraju może być tańsza

PREMIUM

Zdarza się, że firmy posiadają łańcuchy dostaw, które są szczupłe i tanie w normalnych okolicznościach – ale stają się bardzo kosztowne wtedy, gdy zdarza się coś nieprzewidzianego. Koncepcja opcji realnych umożliwia określenie wartości pieniężnej elastyczności właściwej danemu łańcuchowi dostaw i zdolności firmy do rozwiązywania problemów produkcyjnych na miejscu, a nie z daleka. Dzięki temu podejściu szwajcarska firma Flexcell ustaliła, że produkcja we własnym kraju zapewni jej większe oszczędności niż za granicą.

Temat numeru

Kto zajmuje najwyższe stanowiska

PREMIUM

W styczniu 2005 roku w HBR ukazał się artykuł, w którym Peter Cappelli i Monika Hamori porównywali przywódców zajmujących 10 najwyższych stanowisk w każdej z firm z listy „Fortune 100” opublikowanej w 1980 i 2001 roku. W tym artykule autorzy rozszerzają badanie na okres do 2011 roku. Wśród zmian, jakie odkryli, na uwagę zasługuje wzrost liczby menedżerek. W wyniku recesji, która wybuchła w 2008 roku, instytucje finansowe rekrutują z zewnątrz więcej menedżerów wyższego szczebla niż dekadę temu; w poszukiwaniu nowych szans przywódcy niechętnie decydują się na odejście z firmy; organizacje – chcąc utrzymać stabilność – nie zwalniają menedżerów osiągających słabe wyniki. Artykuł przedstawia profil współczesnego przywódcy w następujących czterech obszarach: trajektoria kariery, wykształcenie, różnorodność oraz hierarchia.

Rozwaga w epoce złożoności

PREMIUM

Od prawie czterech dekad badania Ellen Langer dotyczące rozwagi wpływają na wiele dziedzin nauki – od ekonomii behawioralnej po psychologię pozytywną. Badania te dowodzą, że kiedy, zamiast działać „na autopilocie”, zwracamy uwagę na to, co się dzieje wokół nas, jesteśmy w stanie redukować stres, uwalniać kreatywność i osiągać dużo lepsze wyniki. Langer mówi, że „rozważny namysł to podstawa zaangażowania” i proces, „który nie zużywa energii, ale ją generuje”. Umożliwia ludziom dostrzeganie i wykorzystywanie pojawiających się możliwości oraz unikanie niebezpieczeństw. Co więcej, zdaniem badaczki, rozwaga sprawia, że „bardziej lubimy ludzi, a ludzie bardziej lubią nas, ponieważ jesteśmy mniej oceniający. I mamy większą charyzmę”. Ellen Langer wyjaśnia także, na czym, jej zdaniem, polega zależność między rozwagą a innowacyjnością; co mogą robić menedżerowie, którzy chcą działać rozważniej; i w jaki sposób rozważny namysł sprawia, że jesteśmy mniej krytyczni wobec innych.

Zarządzaj karierą, zarządzaj życiem

PREMIUM

Trudne doświadczenia uczą menedżerów, że warunkiem odczuwania szczęścia jest rozważne łączenie pracy z życiem rodzinnym.

Jak to zrobiłem

Prezes koncernu Novartis o rozwoju po wygaśnięciu patentów

PREMIUM

Kiedy Joseph Jimenez podjął pracę w firmie Novartis w 2007 roku, stało przed nią wielkie wyzwanie: przynoszący krociowe zyski lek Diovan, generujący ponad 20% przychodów działu produktów leczniczych na receptę, miał w 2012 roku utracić ochronę patentową na rynku USA. Menedżerowie wybrali trzy sposoby na zrekompensowanie tej straty. Dział przeznaczył ogromne środki na badanie skuteczności leku Afinitor w terapii raka piersi. Założył ośrodek szkoleniowy Novartis China Commercial University, aby szkolił przedstawicieli handlowych potrzebnych firmie do szybkiego rozszerzania działalności na najbardziej rozwojowych rynkach. Wprowadził podejście do sprzedaży leków oparte na końcowych wynikach leczenia, które polega na tym, że zanim lekarz przepisze pacjentowi nowy lek, może skorzystać z oferowanego przez firmę badania pozwalającego sprawdzić, czy chory zareaguje na wybraną terapię. Po pięciu latach wysiłki te przynoszą efekty: firma spodziewa się, że utrzyma stabilny poziom zysków, mimo że Diovan musiał ustąpić miejsca lekom generycznym.

Punkt widzenia

Bretton Woods na miarę XXI wieku

PREMIUM

Jeśli jesteś szefem dużej organizacji (lub tylko samego siebie) i zależy ci na poprawie kondycji świata, powinieneś znaleźć odpowiedź na pytanie: w jaki sposób zamierzasz uczestniczyć w globalnych sieciach rozwiązań (global solution networks) coraz częściej zajmujących się światowymi problemami?

Sekcja specjalna

Audyt finansowy: rosną oczekiwania

PREMIUM

Przedsiębiorcy chcą, żeby audytorzy dobrze znali ich biznes, formułowali lepszej jakości wnioski i rekomendacje, wskazywali obszary zagrożeń dla firmy i pokazywali, jak je identyfikować.

Parlament Europejski przyjął nowe zasady pracy biegłych rewidentów

PREMIUM

Prace zainicjowane przez Komisję Europejską w październiku 2010 roku, dotyczące zmian zasad wykonywania zawodu biegłego rewidenta w krajach Unii Europejskiej, dobiegły końca. Po ponad trzech latach dyskusji, w kwietniu 2014 roku został uzgodniony tekst rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego i zmian do dyrektywy 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Zarządzanie sobą

Znajdź czas na pracę o dużej wartości

PREMIUM

Błyskotliwi pracownicy wiedzy delegują uciążliwe zadania albo w ogóle się ich pozbywają.

Refleksje

Refleksje: Alain Ducasse

Określa się pan mianem dyrektora artystycznego firmy. Na czym polega ta praca?

Artykuły

Wchodzi antropolog do baru

PREMIUM

Browar BeerCo zauważył, że spada sprze daż jego produktów w pubach. Niestety, badania rynku i analiza konkurencyjna nie przyniosły rozwiązania. Firma wysłała więc w teren zespół antropologów społecz nych. Badacze zdobyli informacje, dzięki którym firma udoskonaliła materiały pro mocyjne i metody szkoleniowe. W ciągu dwóch lat sprzedaż wróciła do normy i nieprzerwanie rośnie. Poszukiwanie prawidłowości w ludzkich zachowaniach jest pięcioetapowym proce sem, podczas którego organizacje powinny: 1. Przeformułować problem, przedsta wiając go z perspektywy rynku i doświadczeń klientów w kontakcie z produktem; 2. Zebrać nieprzetworzone dane, pocho dzące bezpośrednio od konsumentów; 3. Znaleźć prawidłowości wynikające ze zgromadzonych danych; 4. Wygenerować na ich podstawie nowe wnioski; 5. Przekształcić je w projekty biznesowe.

Studium przypadku

Sprzedawca w firmie, czyli państwo w państwie

PREMIUM

Zarządzanie sprzedażą staje się coraz trudniejsze. Rozwiązania i procesy, które niedawno prowadziły do skutecznego finalizowania transakcji sprzedażowych, dziś zupełnie nie zdają egzaminu.

Paweł Wójcik: Silna relacja handlowca z klientem

PREMIUM

Budowanie relacji z klientem powinno przynieść korzyści trzem stronom: klientowi, pracodawcy i samemu sprzedawcy. Niestety, praktyka pokazuje, że handlowcy czasami wybierają drogę na skróty i umacniają relację z klientem kosztem marży i rentowności pracodawcy.

Joanna Smolińska: Klienci stali się bardziej wymagający i ostrożni

PREMIUM

W firmie H&S Solution mamy do czynienia z prawdziwie kryzysową sytuacją „państwa w państwie”. Opanowanie tego kryzysu wymaga zamiany sprzedaży relacyjnej na doradczą i przebudowy strategii sprzedażowej.

Bożena Leśniewska: Sprzedawca reprezentuje firmę

PREMIUM

Istota sprzedaży polega na tym, aby w trudnym otoczeniu konkurencyjnym stworzyć środowisko win‑win dla pracodawcy i dla klienta.

Tomasz Kroll: Należy usprawnić zarządzanie zespołami handlowymi

PREMIUM

Sytuacja, w jakiej znalazła się firma H&S Solution, jest trudna i wymaga zdecydowanych działań i czasu na realizację zmian w zespole sprzedażowym. 

Komentarz

Prof. dr hab. Tomasz Szapiro: Talenty hartują się już w czasie studiów

PREMIUM

Ciężko zostać szefem przedsiębiorstwa i sprawnie pełnić funkcje przywódcze i menedżerskie, gdy nie dysponuje się odpowiednim zestawem cech wrodzonych, kompetencji i doświadczeń. Dlatego szkoły wyższe starają się dostosować do oczekiwań pracodawców i zapewnić studentom nie tylko wiedzę merytoryczną, ale i kontakt z realnymi warunkami codziennej pracy.

Rafał Tryburcy: Wspieranie rozwoju pracowników poprzez dedykowane programy

PREMIUM

W ostatnich latach Alcatel‑Lucent wprowadził w całej grupie spójne wymagania dotyczące składu kadry menedżerskiej pod kątem wieku, doświadczenia, płci i narodowości. Regularne analizy zasobów ludzkich oraz strategiczne planowanie pozwalają określić, w których zespołach warto zastosować rekrutację wewnętrzną, kiedy zewnętrzną i jakie kompetencje są w danej chwili potrzebne.

Rafał Piasecki: Antropologia wspiera marketing

PREMIUM

Antropologia kulturowa może wspierać marketingowców. Podejście etnograficzne, stosowane powszechnie w globalnych koncernach, zaczyna być doceniane również w polskich firmach, którym pomaga w lepszym zrozumieniu potrzeb i zachowań konsumentów.