Magazyn

Co musi wiedzeć nowy lider
Najnowsze wydanie

Nr 63, maj 2008

Co musi wiedzeć nowy lider

Lista artykułów

Nr 63, maj 2008

Trendy

Wykorzystaj siłę obcej marki

PREMIUM

Mało znana spółka, korzystając z obecności w reklamówce uznanych marek, może wzmocnić, a nawet zbudować swoją. Klienci bowiem zwykle przenoszą jakość i prestiż jednej marki na drugą, pojawiającą się w tym samym kontekście. W dodatku cała wspólna akcja marketingowa ma dużo większą szansę, by przyciągnąć uwagę konsumenta.

Spraw, aby ceny odzwierciedlały rzeczywistą wartość produktów firmy

PREMIUM

Z perspektywy klientów na wartość produktu składają się dwa elementy: otrzymane korzyści i cena. Poznawszy sposób postrzegania wartości przez klientów, menedżerowie mogą sporządzić prosty wykres, który ujawni wszelkie rozbieżności między korzyścią a ceną, i na tej podstawie zoptymalizować tę zależność.

Wynagrodzenia polskich menedżerów: wysokie, ale mało motywujące

PREMIUM

Może się wydawać, że wynagrodzenia menedżerów w Polsce są o wiele niższe niż w zachodnich gospodarkach europejskich, a te znowu niższe niż w USA. Przekonanie to może wynikać z obrazu dynamicznej amerykańskiej gospodarki i miejsca prezesów amerykańskich firm na listach najbogatszych ludzi świata. Przeprowadzone przez nas badanie wskazuje, że jest dokładnie odwrotnie. Przynajmniej jeżeli chodzi o wynagrodzenia zasadnicze.

Nieustający wpływ Mao na chińskich prezesów

PREMIUM

Dyrektorzy międzynarodowych koncernów, które wchodzą w spółki z chińskimi firmami, powinni mieć na uwadze fakt, że niektórzy z odnoszących największe sukcesy chińskich menedżerów znajdują się pod nieustającym wpływem Mao Zedonga. Dla losów przedsięwzięcia joint venture niebezpieczna może okazać się szczególnie jedna taktyka przywódcza stosowana przez chińskiego wodza.

Naucz się trudnej sztuki globalnej współpracy

PREMIUM

Firmy, które osiągnęły mistrzostwo w budowaniu partnerskich relacji na rzecz tworzenia innowacji, dokładają wielu starań w doskonalenie własnych zdolności współpracy. W tym celu świadomie inwestują w cztery kluczowe obszary.

Artykuł

Bezpieczeństwo informacji: coraz większe wyzwanie dla współczesnej firmy

PREMIUM

Menedżerowie, świadomi wagi informacji w dzisiejszym biznesie, deklarują, że jej bezpieczeństwo jest dla nich priorytetem. Wyniki badań oraz doniesienia na temat incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji wskazują jednak, że problem wciąż narasta.

Jak zbudować system bezpieczeństwa informacji w firmie?

PREMIUM

Skuteczna ochrona najważniejszych informacji w firmie wymaga odpowiedzi na pytanie: co i jak chronić, żeby inwestycje w bezpieczeństwo były optymalne. Aby sprostać temu wyzwaniu, warto podejść kompleksowo do architektury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu metodyki SABSA.

Proces tworzenia przełomowych pomysłów: nowe ukierunkowane podejście

PREMIUM

Firmy często poszukują wspaniałych pomysłów, starając się albo myśleć w sposób możliwie nieszablonowy, albo angażując wszystkie siły w analizy ilościowe dostępnych danych rynkowych i finansowych oraz badanie opinii klientów. Takie podejście może w najlepszym wypadku przynieść średniej jakości rozwiązania, przekonują autorzy artykułu.

Diagnoza firmy: przewodnik dla nowego prezesa

PREMIUM

Nowi prezesi i dyrektorzy generalni mają niewiele czasu, aby pokazać, że są w stanie poprawić wyniki firmy. (W roku 2006 około 40% prezesów firm, którzy zrezygnowali z pełnionej funkcji, odeszło po zaledwie 1,8 roku pracy, a wielu spośród nich zostało zmuszonych do rezygnacji). Przywódcy mają więc najwyżej kilka lat na osiągnięcie lepszych wyników, zwiększenie udziału w rynku czy prześcignięcie konkurencji, w zależności od tego, czego wymaga sytuacja. Jednak nie są w stanie wyznaczyć konkretnych celów bez uprzedniej dokładnej analizy mocnych i słabych stron swoich firm, jak również stojących przed nimi szans i zagrożeń. W tym artykule konsultanci firmy Bain & Company, Gottfredson,
Schaubert i Saenz, prezentują model diagnostyczny, który pomoże organizacji odpowiedzieć na wszystkie te pytania, co z kolei pozwoli na wyznaczenie rozsądnych celów i kierunków działań naprawczych.

Dylemat założyciela firmy

PREMIUM

Założyciel firmy, który zrezygnuje z większej części udziałów, przyczynia się do stworzenia bardziej wartościowego przedsiębiorstwa niż ten, który nie chce oddać tak wiele.

Ukryta żyła złota: optymalne wykorzystanie zasobów niematerialnych

PREMIUM

Optymalne wykorzystanie zdolności organizacyjnych, na które składa się suma umiejętności, kompetencji i specjalistycznej wiedzy pracowników, pozwala firmie znacząco zwiększyć jej rynkową wartość. Podobnie jak w innych sferach biznesu, tak i tu nie ma magicznych zdolności gwarantujących sukces każdej firmie, jednak z obserwacji i badań autorów wynika, że najlepsze przedsiębiorstwa posiadają 11 rodzajów niematerialnych zasobów, takich jak: uzdolnieni pracownicy, szybkość działania, zgodność opinii i spójny wizerunek marki, odpowiedzialność, współpraca, uczenie się, przywództwo, więź z klientem, powszechna akceptacja strategii, innowacyjność oraz efektywność.

Nawet towary masowe mają zróżnicowanych nabywców

PREMIUM

Gdy pod koniec 2001 roku François Jacques został szefem marketingu oddziału produkcji cementu w Lafarge, miejscowi „weterani” przekonywali go, że istnieją tylko dwa rodzaje klientów: tacy, którzy lubią golf, oraz tacy, którzy wolą wędkowanie. Można to nazwać kwintesencją działań pracowników pierwszej linii w typowym przedsiębiorstwie produkującym cement. Ten jałowy świat zaludniają posiwiali sprzedawcy, których jedyna metoda reklamy polega na tym, aby „zakumplować się” z klientami, a nie na tym, aby ich przekonać, że oferują lepszy towar niż konkurencja.

Komentarz

Dylemat, z którego można znależć wyjście

PREMIUM

Polscy przedsiębiorcy nie zastanawiają się, czy lepiej mieć kawałek tortu na spółkę z inwestorem i być bogaczem, czy tylko ciasteczko na wyłączność i pozostać królem.  Zazwyczaj kombinują, jak zachować dla siebie cały tort.

Biznesowe efekty marketingu towarów masowych

PREMIUM

Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych wiele firm oferujących na polskim rynku towary masowe nie stosowało żadnych narzędzi marketingowych, by poprawić swoje wyniki sprzedaży. Popyt na ich produkty był bowiem większy niż podaż. Zmianę podejścia wymusiły coraz silniejsza konkurencja i rosnące wymagania klientów.

Trudne wybory.. - komentarz 3

PREMIUM

NAmiejscu szefów firmy Daxan zgodziłbym się, aby Joanna Zielińska mogła wykonywać swoje obowiązkach w ramach elastycznych godzin pracy. Ale to ona powinna udowodnić, że to rozwiązanie będzie korzystne nie tylko dla niej, ale również dla firmy.

Trudne wybory... - komentarz 1

PREMIUM

Najgorszym rozwiązaniem w obecnej sytuacji Joanny Zielińskiej byłaby zmiana pracy, a nawet sam awans. Nnowe wyzwania zawodowe nie rozwiązałyby jej problemów. Nna początek musi znaleźć czas na uporządkowanie rodzinnych i prywatnych spraw.

Trudne wybory... - komentarz 2

PREMIUM

Elastyczny czas pracy lub praca na odległość nie powinny przeszkadzać w robieniu kariery.
Sstworzenie takiej możliwości pozwoliłoby Joannie pogodzić obowiązki matki i wyzwania związane z zajmowaniem menedżerskiego stanowiska oraz znaleźć równowagę między życiem prywatnym i zawodowym. Aa firmie dałoby szansę zatrzymania cennego i zmotywowanego pracownika.

Istota metodyki SABSA

PREMIUM

SABSA została stworzona, ponieważ podczas budowy jednego z międzynarodowych systemów finansowych stanęliśmy przed niezwykle złożonymi problemami. 

Trudne wybory... - komentarz 4

PREMIUM

Jeśli Joannie Zielińskiej nie uda się przekonać szefów firmy Daxan, aby umożliwili jej elastyczny czas pracy, to powinna odejść z tej organizacji. Oczywiście nie od razu. Dopiero wówczas, gdy znajdzie pracodawcę, który zgodzi się, by część swoich zadań wykonywała na odległość, w ramach telepracy.

Nie jestem królem, ani bogaczem

PREMIUM

Nie zgadzam się z tezą, że założycieli firm można zawsze podzielić na bogaczy i królów, czyli na tych, którzy rozpoczynają biznes, kierując się wyłącznie chęcią wzbogacenia się, albo na takich, którym zależy na posiadaniu władzy, decydowaniu, zarządzaniu.

Praktyczne idee 2008

Od bezpieczeństwa informacji do bezpiecznej firmy

PREMIUM

Informacja to dziś główny czynnik sukcesu dla wciąż rosnącej liczby firm. Menedżerowie są tego świadomi i coraz częściej deklarują, że podchodzą do kwestii bezpieczeństwa informacji w sposób priorytetowy oraz wdrażają niezbędne systemy zabezpieczające. Tymczasem wyniki prowadzonych badań oraz doniesienia na temat incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji świadczą o tym, że problem wciąż istnieje, co więcej, jego skala rośnie.Skuteczna ochrona najważniejszych informacji w firmie wymaga więc wyjścia poza dotychczas stosowane standardy oraz normy i postawienia pytania – co i jak chronić, żeby inwestycje w bezpieczeństwo były optymalne oraz jak wbudować bezpieczeństwo w model działania organizacji. Celem nie jest bowiem zabezpieczenie konkretnych informacji, tylko budowa bezpiecznej firmy.

Debata redakcyjna

Od relacji z klientem do efektywnej sprzedaży

PREMIUM

Powszechnie mówi się, że zdobycie nowego klienta kosztuje kilka razy więcej niż utrzymanie obecnego.

Metody

Jak osiągnąć maksymalny zwrot z inwestycji w pracowników

PREMIUM

Choć większość mierników stosowanych w zarządzaniu zasobami ludzkimi nie nadaje się do przewidywania wyników organizacji, brakowało do niedawna alternatywnych metod pomiaru. Wreszcie opracowano narzędzia pozwalające na przeprowadzenie oceny systemu zarządzania kapitałem ludzkim (human capital management – HCM) i wykorzystanie uzyskanych mierników do prognozowania wyników firmy i planowania inwestycji w pracowników.

Klasyka HBR

Przywództwo prowadzące do lojalności

PREMIUM

Firmy, które zasłużyły sobie na miano mistrzów budowania lojalności bardzo się od siebie różnią. Sugestia, że mogą mieć ze sobą coś wspólnego, wydawać się może domniemaniem za daleko posuniętym, ale za powierzchownymi różnicami kryją się strategie budowania relacji z otoczeniem, które są do siebie uderzająco podobne. Strategie te można przedstawić w formie sześciu zwięzłych zasad, które tworzą menedżerowie stojący na szczycie firmy i wykorzystywane są przy budowaniu relacji – zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią: mów głośno o tym, co robisz; dąż do obustronnej wygranej; bądź wybredny; nie komplikuj; wynagradzaj dobre wyniki; słuchaj uważnie i mów wprost.

Studium przypadku

Trudne wybory kobiety pracującej

PREMIUM

Wraz ze zdobywaniem kolejnych szczebli kariery i wzrostem odpowiedzialności kobiety menedżerki poświęcają coraz więcej czasu firmie. Coraz częściej stają też przed dylematem, jak pogodzić życie zawodowe z prywatnym i zastanawiają się, jakie są ich rzeczywiste priorytety. Pracodawcy nie zawsze chcą, mogą lub potrafią im wówczas pomóc. Przed takimi trudnymi pytaniami stanęła też Joanna Zielińska, dyrektor działu międzynarodowych zakupów fikcyjnej firmy handlowej Daxan.