X
Następny artykuł dla ciebie

BONA FIDE, po łacinie „w dobrej wierze”, to jeden z największych programów stypendialnych Fundacji ORLEN. Jego celem jest umożliwienie najlepszym polskim studentom nauki za granicą, a następnie wykorzystanie ich wiedzy i potencjału w pracy na rzecz Polski. Dotychczas odbyły się dwie edycje programu, a stypendia o łącznej wartości prawie 2 mln zł otrzymało 13 studentów. Program realizowany jest przy współpracy z Fundacją BGK im. J.K. Steczkowskiego, Fundacją Energa i Fundacją LOTTO.

Partnerem materiału jest ORLEN.

Program obejmuje opieką młode, zdolne osoby, ktore mają potencjał do tworzenia nowej generacji liderów gospodarczych Polski. Jest wysoko oceniany przez samych uczestników i zyskuje coraz większe znaczenie w obszarze programów stypendialnych skierowanych do studentów. Co ważne, jest jedynym takim programem w Polsce.

Założenia programu

Stypendium skierowane jest do studentów, z polskim obywatelstwem, którzy w  zamian za otrzymane wsparcie zobowiązują się do przepracowania określonego czasu w instytucjach wspierających polską gospodarkę i działających na rzecz naszego kraju. W ramach programu beneficjenci mogą otrzymać maksymalną kwotę 200 tys. zł dofinansowania.

Wierzymy, że większość stypendystów BONA FIDE wróci na stałe do naszego kraju i tutaj będzie wykorzystywać zdobytą wiedzę i doświadczenie. Dbamy o to, by proponowane im oferty pracy odpowiadały w pełni ich kwalifikacjom oraz dały możliwość rozwoju zawodowego – mówi prezes Fundacji ORLEN, Katarzyna Różycka. – Pierwszeństwo w zatrudnieniu tych młodych, zdolnych ludzi mają zawsze spółki, których fundacje są partnerami programu. Zakładamy, że większość beneficjentów BONA FIDE wróci do naszego kraju i tutaj będzie wykorzystywać zdobytą wiedzę. Jednak nie zamykamy się na inne rozwiązania – takie jak choćby reprezentowanie Polski w międzynarodowych organizacjach. Główna idea, która przyświeca nam w przypadku tego projektu, to pozyskać zdolnych ludzi, którym na sercu leży dobro Polski – dodaje.

W stosunku do innych programów stypendialnych program BONA FIDE nie ma kryterium dochodowego ani wiekowego. Nie jest też stypendium socjalnym. Zgodnie z ideą projektu najważniejszy jest rozwój kandydata, dlatego punkt ciężkości przeniesiony jest na kierunek studiów oraz uczelnię, na której zainteresowany będzie się kształcił. Uczelnia ta musi znajdować się na liście 50 zagranicznych szkół wyższych ujętych w Akademickim Rankingu Uniwersytetów Świata (tzw. liście szanghajskiej).

Dodatkowo wiele programów stypendialnych jest obwarowanych kryterium wiekowym – w przypadku BONA FIDE zrezygnowano z tego obostrzenia, punkt ciężkości przenosząc na kierunek studiów oraz uczelnię na jakiej kandydat zamierza rozpocząć naukę.

stypendium mogą ubiegać się kandydaci, którzy zakwalifikowali się na studia II lub III stopnia na kierunkach: administracja publiczna, zarządzanie w sektorze publicznym, ekonomia, stosunki międzynarodowe, politologia, prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne lub kierunki pokrewne. Rekrutacja do programu przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie kandydaci przesyłają formularz aplikacyjny. Po ocenie formalnej wniosków komisja kwalifikuje wybranych kandydatów do drugiego etapu, tj. rozmowy z przedstawicielami komisji. Po nim następuje ostateczny wybór stypendystów. Obecnie grono absolwentów liczy 13 osób, z czego 6 to stypendyści pierwszej edycji, a 7 – drugiej.

Stypendyści BONA FIDE

W programie uczestniczą osoby, dla których klasyczna ścieżka edukacji okazała się niewystarczająca. Dzięki studiowaniu na prestiżowych uczelniach mają możliwość pracy nad interdyscyplinarnymi projektami, konsultacji swoich pomysłów ze światowej rangi specjalistami i zebrania od nich cennego doświadczenia.

Wśród stypendystów pierwszej znaleźli się: Michał Dorociak (University of Oxford), Marek Jezierski (University College London), Tadeusz Kolasiński (Columbia University), Paweł Struski (University of Cambridge), Maciej Tomecki (University of Cambridge) oraz Jakub Wiaterek (Imperial College London).

Każdy z nich ma jasno określony cel, do którego zmierza. Michał Dorociak planuje zwiększyć swoje kompetencje w zakresie energetyki, a w dłuższej perspektywie specjalizować się w procesie transformacji energetycznej Polski. Marek Jezierski już teraz rozwija się zawodowo, zajmując się analizą perspektywy wzrostu największych spółek w Polsce. Tadeusz Kolasińki zamierza poszerzać swoją wiedzę w zakresie prawa, co przyczyni się do lepszego zrozumienia gospodarki państwowej. Z kolei Paweł Struski dzięki stypendium będzie mógł kontynuować swoją pasję do ekonomii na Univerity of Cambrige. Będąc na studiach licencjackich University College London, został asystentem naukowym oraz był zaangażowany w badanie polskiej reformy emerytalnej. Maciej Tomecki planuje aktywny udział w cyfrowej transformacji sektora publicznego, a Jakub Wiaterek posiada doświadczenie w doradztwie strategicznym. Tych dwóch ostatnich już przyjęło ofertę pracy przedstawioną przez organizatora i od kilku miesięcy wykorzystują zdobytą wiedzę w polskich przedsiębiorstwach.

Studia na Imperial College London uważam za bardzo udane. Dzięki stypendium BONA FIDE znacząco rozwinąłem swoją wiedzę i umiejętności w szeroko rozumianych obszarach biznesowych i ekonomicznych. Zdobyłem międzynarodowe doświadczenie oraz poznałem wielu ciekawych ludzi z całego świata. Wielokrotnie współpracowałem w międzynarodowych grupach studentów i miałem możliwość rozwinięcia swoich zdolności komunikacyjnych w takim środowisku. Poza rozwojem merytorycznym wyjazd do Wielkiej Brytanii był dla mnie również szansą na rozwój kulturowy i społeczny. Uważam, że te wszystkie doświadczenia będą stanowić ogromną wartość w mojej dalszej ścieżce kariery zawodowej oraz przyczynią się do rozwoju nie tylko mojego, ale także społeczności, w których i z którymi będę pracował. – mówi Jakub Wiaterek, obecnie specjalista w Dziale Analiz i Projektów Strategicznych PKN ORLEN.

W gronie stypendystów drugiej edycji znalazły się: Sylwia Łyskawka (King’s College London), Lidia Powirska (Harvard University) i Anna Rautenberg (Columbia University) oraz Mateusz Ciechomski (King's College London), Michał Grabka (Imperial College London), Jakub Karczewski (University of Cambridge) oraz Paweł Maryniak (University of Cambridge).

Tegoroczna edycja pokazała, że wśród naszych stypendystów nie brakuje osób zaangażowanych społecznie. I tak na przykład Sylwia Łyskawka to osoba, której bliskie są tematy związane z ochroną środowiska, dlatego skupia się na problemie dostępności wody pitnej. Z kolei Anna Rautenberg zaangażowała się w trudny temat, jakim jest terroryzm. Podróżuje po krajach najbardziej nim zagrożonych, stawiając czoła wyzwaniom z tym związanym, m. in. przeżyła areszt w Jordanii, wynikający z prowadzonej przez nią działalności na rzecz ograniczenia terroryzmu na świecie – mówi Marta Soluch, członek zarządu Fundacji i opiekun programu BONA FIDE. – Jesteśmy dumni z naszych stypendystów, bo są to osoby nie tylko mądre, ale również wrażliwe społecznie – dodaje.

Fundacja ORLEN wraz z partnerami dąży do tego, by stypendyści programu nie tylko pracowali na rzecz naszego kraju, ale również wymieniali się doświadczeniami, pomysłami i wiedzą z kolejnymi absolwentami.

BONA FIDE to jeden z kilku projektów stypendialnych, w które zaangażowana jest Fundacja ORLEN. Organizuje także program skierowany do dzieci pracowników PKN ORLEN i Spółek Grupy Kapitałowej „Dla Orłów”, program stypendialny dla zdolnej młodzieży z Płocka i powiatu płockiego oraz program adresowany do wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka.

Powiązane artykuły


Bądź na bieżąco


Najpopularniejsze tematy